ALGEMENE VOORWAARDEN

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is om de regelingen vast te stellen voor het beschikbaar stellen van de diensten van de website www.UNRUN4254.com, hierna te noemen 'de Dienst' en de Gebruiksvoorwaarden voor de Dienst. Elke toegang tot en/of gebruik van de website www.UNRUN4254.com veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding en naleving van het geheel van deze Algemene Voorwaarden. Ze vormen dus een contract tussen de Dienst en de Gebruiker.

In het geval dat de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, wordt hij verzocht af te zien van elk gebruik van de Dienst.

De website unrun4254.com is een uitgave van:
Fortytwo Fiftyfour SA
101 av Reine Marie-Henriette
1190 Bruxelles
België
BTW: BE0676920735
Directeur: Olivia Borlée

Gebruiker: De Gebruiker is elke persoon die gebruik maakt van de Website of een van de diensten die door de Website worden aangeboden.

Gebruikersinhoud: De term 'Gebruikersinhoud' verwijst naar de gegevens die door de Gebruiker in de verschillende secties worden verzonden van de website.

De Dienst is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker die toegang heeft tot internet. Eventuele kosten met betrekking tot toegang tot de Dienst, of het nu gaat om kosten voor apparatuur, software of internettoegang, zijn volledig voor rekening van Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn IT-apparatuur en voor zijn internettoegang.

Bepaalde delen van de website zijn gereserveerd voor Leden na identificatie met behulp van hun Gebruikers-ID en hun Wachtwoord.

Fortytwo Fiftyfour SA behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Dienst te weigeren aan elke Gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

Fortytwo Fiftyfour SA zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om een ​​goede toegang te verzekeren aan de Dienst, maar is niet verplicht om dit te bereiken.

Fortytwo Fiftyfour SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een storing van het netwerk of de servers of enige andere gebeurtenis buiten haar redelijke controle die de toegang tot de Dienst zou belemmeren of beïnvloeden. Dienst.

Fortytwo Fiftyfour SA behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing de gehele of een deel van de Dienst te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen voor onderhoudsdoeleinden of om enige andere reden, zonder dat een dergelijke onderbreking recht geven op enige verplichting of vergoeding.

Alleen persoonlijke gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt, worden verzameld.

Dergelijke persoonlijke gegevens worden voor een beperkte duur bewaard in een computerbestand dat

Fortytwo Fiftyfour SA zich het recht voorbehoudt om gebruik van of commercialisering met de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

Fortytwo Fiftyfour SA verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te garanderen, met name om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden partijen.

Gegevens van persoonlijke aard kunnen – indien nodig – op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de Gebruiker het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de hem betreffende gegevens, kosteloos en op elk moment, door een eenvoudig verzoek gericht aan naar: Fortytwo Fiftyfour SA, Avenue Guillaume Herinckx 60, 1180 Bruxelles (België).

Fortytwo Fiftyfour SA behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en tekst in dit contract op elk moment te wijzigen.

De Gebruiker wordt daarom aangeraden om regelmatig de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen beschikbaar op de website www.UNRUN4254.com

Dit contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat de Gebruiker de Dienst begint te gebruiken.

De betrekkingen tussen de Gebruiker en Fortytwo Fiftyfour SA, met inbegrip van de verkoop, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen de Gebruiker en Fortytwo Fiftyfour SA. De procedure wordt gevoerd in de Franse taal.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de 'Algemene Voorwaarden' genoemd) definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten (hierna de 'Producten ') via de internetsite Fortytwo Fiftyfour (zie www.UNRUN4254.com). Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop van alle Producten via de Website.

De Algemene Voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds Fortytwo Fiftyfour SA, met maatschappelijke zetel te Avenue Guillaume Herinckx 60, ingeschreven bij de Crossroads Bank voor Ondernemingen (KBO) onder nummer 0676920735, hierna te noemen de 'Verkoper' en anderzijds eenieder die de Website wil raadplegen en een aankoop wil doen, hierna de 'Koper' genoemd. Koper en Verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Partijen’. De Partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door de Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van eventuele voorwaarden die voorheen beschikbaar waren op de Website en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de Koper.

Elke bestelling van een aangeboden Product op de Website (hierna de 'Bestelling' genoemd) veronderstelt dat de Koper de Algemene Voorwaarden vooraf heeft gelezen en uitdrukkelijk heeft aanvaard zonder dat deze aanvaarding onderworpen is aan de handgeschreven handtekening van de Koper. De bevestiging van de bestelling vormt een elektronische handtekening die tussen de Partijen dezelfde kracht heeft als een handgeschreven handtekening en is het bewijs van de volledige bestelling en van de bedragen die verschuldigd zijn voor de uitvoering van de genoemde bestelling.

De Algemeen Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op niet-commerciële Kopers (consumenten).

De Koper verklaart volledig rechtsbevoegd te zijn om een ​​bestelling aan te gaan.

De verkoper zal alle redelijke middelen gebruiken om de beschikbaarheid van producten in realtime op de site aan te kondigen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een product niet langer beschikbaar is om een ​​door de koper geplaatste bestelling uit te voeren.

In in het geval dat een van de bestelde producten niet beschikbaar is, wordt de koper op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om de bestelling te wijzigen of te annuleren, in welk geval het bedrag van zijn bestelling zal worden terugbetaald als hij al betaald heeft.

Alle foto's, teksten en andere beschrijvende elementen die producten illustreren, vallen niet onder de contractuele reikwijdte. De Verkoper wijst elke aansprakelijkheid af voor foutieve foto's of teksten.

De prijs van elk product wordt op de site weergegeven in euro's, inclusief btw.

De verzendkosten voor levering zijn voor rekening van de koper

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het meedelen van foutieve informatie die door de koper is verstrekt bij het plaatsen van zijn bestelling.

Door op de knop 'KOPEN' te klikken, bevestigt de koper definitief zijn bestelling en verbindt hij zich ertoe te betalen het volledige verschuldigde bedrag.

De Verkoper bevestigt elke bestelling door binnen 48 uur na het plaatsen van de bestelling een e-mail te sturen naar het door de Koper opgegeven adres.

De verkoper zal de goederen alleen leveren na ontvangst van de volledige betaling, indien nodig na verificatie door de uitgevende bankinstelling.

Aankopen moeten worden betaald met Visa- of Mastercard-creditcards of met conventionele Europese methoden (Bancontact, ING, Belfius, KBC, CBC, Carte Bleue enz.) via het beveiligde systeem Stripe (www.stripe.com) en Paypal (www.paypal.com).

De koper kiest een van de voorgestelde betalingsmethoden en volgt de instructies die op de site verschijnen bij het bevestigen van de bestelling.

De bestelde producten blijven eigendom van de Verkoper tot het moment dat de Koopprijs volledig is betaald.

Het risico gaat over op de Koper op het moment dat de bestelde producten aan de vervoerder ter beschikking worden gesteld.

Het bewijs dat de producten aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld, kan met alle wettelijke middelen worden geleverd en in het bijzonder door het volgsysteem van de vervoerder als hij een dergelijke dienst aanbiedt.

De koper moet het ontvangstbewijs tekenen.

De Koper dient het precieze leveringsadres (huis, werkplaats of andere) op te geven. De vervoerder gaat op werkdagen naar dat adres en overhandigt het/de pakket(ten) aan de Koper indien deze aanwezig is. Bij afwezigheid van de Koper zal de vervoerder een bericht achterlaten in de brievenbus (Bpost - DHL). Het is dan aan de Koper om contact op te nemen met de vervoerder om een ​​nieuwe leveringsdatum af te spreken. Als hij dit niet doet binnen 15 kalenderdagen vanaf het moment dat het adviesbriefje is achtergelaten, of als de koper afwezig is bij de tweede leveringspoging, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar de verkoper.

Bij op het moment van levering ontvangt de koper een ontvangstbewijs met het volgende:

Identiteit en adres van het bedrijf: Avenue Guillaume Herinckx 60, 1180 Bruxelles

Afspraken met betrekking tot het herroepingsrecht en een vetgedrukte clausule in een apart vak van de tekst op de eerste pagina:

'De consument heeft het recht om het bedrijf mee te delen dat hij de overeenkomst wil herroepen aankoop, zonder boetes en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van de goederen of het sluiten van het dienstencontract.'

Wij leveren uw bestellingen via Bpost - DHL in alle landen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakkings-, verzekering-, verwerkings- en verzendkosten.

We adviseren je om je artikelen in één bestelling te groeperen.

Houd er rekening mee dat we niet kunnen groeperen twee afzonderlijke bestellingen, en voor elk moeten verzendkosten worden betaald.

Binnen 48 uur na ontvangst van betaling naar u verzonden.

Retouren worden geaccepteerd. Als u een van de gekochte artikelen ongeschikt vindt, heeft u een termijn van 14 werkdagen, ingaande op de dag na levering, om de overeenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen te herroepen. De enige kosten die in rekening worden gebracht zijn de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. De termijn voor herroeping van het contract wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving, mits schriftelijk of met gebruikmaking van een duurzame drager die ter beschikking staat van de ontvanger waartoe hij toegang heeft, wordt verzonden vóór het verstrijken van een termijn van 14 dagen. U kunt de goederen retourneren in onze kantoren. Neem in dat verband contact met ons op via: customercare@unrun4254.com

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons op de hoogte te stellen van uw beslissing over dit contract met een verklaring zonder enige dubbelzinnigheid. Gebruik hiervoor het retourformulier (aanwezig in uw pakket of te downloaden op onze website). Dit retourformulier moet uw bestelnummer bevatten om uw retourpakket te kunnen volgen.

In geval van niet-naleving van deze termijn, verliest u het herroepingsrecht en kunt u in geen geval terugbetaling van zijn aankoop eisen . Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht in overeenstemming met de bepalingen van het vorige lid, zullen wij het aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 werkdagen vanaf ontvangst van het geretourneerde pakket terugbetalen op dezelfde kaart die voor de betaling is gebruikt.

We vergoeden niet de verzendkosten, die rechtstreeks aan Bpost - DHL worden betaald.

Het ruilen op onze website is niet toegestaan. Desalniettemin is het mogelijk om een ​​bezoek aan onze showroom af te spreken om het gekozen artikel te wijzigen. De koper kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen als het geleverde product duidelijk is gebruikt of beschadigd is.

Alle verkoopartikelen of met een actiecode zijn definitieve verkoop. Als een artikel defect is, neem dan contact met ons op via: customercare@unrun4254.com.

Alleen defecten die verband houden met de productie zijn redenen voor betwisting.

Het artikel moet in de originele staat en met zijn etiket naar de maatschappelijke zetel van de verkoper, Koningin Marie Henriettelaan 101, 1190 Brussel, vergezeld van de originele verkoopfactuur en het retourblad, anders worden de goederen niet teruggenomen of geruild.

De verkoper gaat alleen een contract aan om alles in het werk te stellen met betrekking tot elk aspect van het contract.

Problemen in verband met de websitehost of websiteprovider en eventuele problemen met betrekking tot internet kunnen in geen geval worden opgelost aan Verkoper toegerekend. Ongeacht de oorzaak van de door Koper geleden schade en aangenomen dat Verkoper aansprakelijk is, kan Koper geen aanspraak maken op een hoger bedrag dan de verkoopprijs.